Контакти Контакты
Меню

Безпечна доставка асфальту Безопасная доставка асфальта

Далі Далее!

Вимоги до транспортного засобу доставки. Требования к транспортному средству доставки.

1. Транспортний засіб має бути обладнаний: 1. Транспортное средство должно быть оборудовано:

 • 1.1. Гальмівні замки або інші засоби стримування автомобіля під час розвантаження.
 • 1.2. Аварійним вторинним клапаном - рекомендується наявність не менше двох запірних пристроїв, розташованих у різних місцях.
 • 1.3. Камери / датчики заднього виду.
 • 1.4. Звуковий сигнал заднього ходу.
 • 1.5. Всі механізми для розвантаження повинні бути здатними керуватися з рівня землі, щоб уникнути необхідності водієві сідати у транспортний засіб під час доставки.
 • 1.6. Рукоятка приводу розвантажувального транспортного засобу, що використовується для доставки, повинна розташовуватись у такому місці, щоб водія не можна було забризкати асфальтом у разі виходу з ладу фланця або шланга.
 • 1.1. Тормозными замками или другими средствами сдерживания автомобиля во время разгрузки.
 • 1.2. Аварийным вторичным клапаном - рекомендуется наличие не менее двух запорных устройств расположенных в разных местах.
 • 1.3. Камерами / датчиками заднего вида.
 • 1.4. Звуковым сигналом заднего хода.
 • 1.5. Все механизмы для разгрузки должны быть способными управляться с уровня земли, чтобы избежать необходимости водителю садится в транспортное средство во время доставки.
 • 1.6. Рукоятка привода разгрузочного транспортного средства, используемого для доставки, должна располагаться в таком месте, чтобы водителя нельзя было забрызгать асфальтом в случае выхода из строя фланца или шланга.
Транспортний засіб доставки

2. Процедура доставки.

 • 2.1. Замовник зобов'язаний дати згоду на кожну доставку.
 • 2.2. Перед поставкою резервуару.
 • статнього резерву розширення бака лежить на перевізнику. Потрібно передбачити +10% запасу.
 • 2.4. Замовник зобов'язаний підтвердити, бажано в письмовій формі, що товар і його кількість відповідають інформації, що міститься в документації, доставка якої здійснюється водієм.
 • 2.5. Клієнт також повинен підтвердити, що водій підключився до відповідного фланцевого з'єднання резервуара для зберігання або виконання доставки та що труби та клапани направлені до правильних резервуарів.
 • 2.6. Замовник повинен переконатися, що аварійний душ у робочому стані.
 • 2.7. При необхідності слід використовувати системи поручнів для роботи на висоті, якими транспортний засіб має бути обладнаний. Відповідальність за використання цього обладнання лежить на покупці.
 • 2.8. Транспортний засіб, що використовується для доставки, має бути знерухомлений гальмівною системою і, при необхідності, використані противідкатні упори.
 • 2.9. Уникайте вдихання парів, що виділяються під час відкриття або закриття люків.
 • 2.10. Оператори, що беруть участь у процесі доставки, можуть перебувати лише в межах 6 метрів від місця розвантаження, із застосуванням відповідних заходів захисту. (ЗІЗ).
 • 2.11. Замовник зобов'язаний стежити за водієм у процесі вивантаження хоча б одним із таких методів:
  а) Візуальний контроль, наприклад, пряме спостереження чи відеоспостереження.
  б) Регулярні перевірки у процесі доставки асфальту відповідно до оцінки ризиків.
  в) Присутність під час процесу розвантаження з водієм.
 • 2.12. Під час доставки працівникам забороняється забиратися на резервуари зберігання чи транспортного засобу.
 • 2.13. Якщо резервуари для зберігання знаходяться усередині будівель, рекомендується мати відповідну систему витяжної вентиляції. Право входу до будівлі повинні мати лише уповноважені особи. Водій несе повну відповідальність за експлуатацію використовуваного транспортного засобу для доставки та її обладнання та має бути близьким до клапанів транспортного засобу в процесі розвантаження.
 • 2.14. Водій зобов'язаний носити відповідні ЗІЗ протягом усього процесу.
 • 2.15. Якщо активована аварійна сигналізація, завантаження має бути перервано і може бути відновлено тільки після виявлення та усунення причин сигналу.
 • 2.16. У місцях доставки повинні бути вжиті відповідні заходи контролю щодо обмеження можливості викидів парів бітуму, у тому числі сірководню, які можуть з'являтися в них. Це можуть бути інформаційні щитки, детектори, що сигналізують про наближення рівня концентрації до неприпустимих значень.
 • 2.17. Водій повинен завжди зупиняти розвантаження, якщо є якісь побоювання з приводу безпеки з будь-якої причини (наприклад, при наближенні до транспортного засобу, на дистанцію менше 6 метрів людей без відповідних засобів індивідуального захисту, надмірна запиленість тощо).
 • 2.18. Наприкінці доставки менеджер повинен мінімізувати кількість повітря, що вдується в резервуар для зберігання, щоб уникнути утворення порожнього простору. Після завершення поставки замовник повинен заповнити та підписати документи, що підтверджують отримання вантажу. Водії зобов'язані повідомляти замовника та постачальника про будь-які дефекти, виявлені в процесі обслуговування, щоб можна було вжити відповідних коригуючих дій.
 • 2.19. Після розвантаження бітуму робітники повинні дати можливість газам та парам розсіятися. Уникайте вдихання пари, що виділяються під час відкриття або закриття люків або клапанів.
 • 2.1. Заказчик обязан дать согласие на каждую доставку.
 • 2.2. Обработка резервуара перед доставкой.
 • 2.3. Ответственность за обеспечение достаточного резерва расширения бака лежит на перевозчике. Необходимо предусмотреть +10% запаса.
 • 2.4. Заказчик обязан подтвердить, желательно в письменной форме, что поставляемый товар и его количество соответствуют информации, содержащейся в документации, доставка которой осуществляется водителем.
 • 2.5. Клиент также должен подтвердить, что водитель подключился к подходящему фланцевому соединению резервуара для хранения или исполнения доставки и что трубы и клапаны направлены к правильным резервуарам.
 • 2.6. Заказчик должен убедиться, что аварийный душ находится в рабочем состоянии.
 • 2.7. При необходимости следует использовать системы поручней для работы на высоте, которыми транспортное средство должно быть оборудовано. Ответственность за использование данного оборудования лежит на покупателе.
 • 2.8. Транспортное средство, используемое для доставки, должно быть обездвижено тормозной системой и, при необходимости, использованы противооткатные упоры.
 • 2.9. Избегайте вдыхания паров, выделяющихся при открытии или закрытии люков.
 • 2.10. Операторы, участвующие в процессе доставки могут находиться только в пределах 6 метров от места разгрузки, с применением соответствующих мер защиты. (СИЗ).
 • 2.11. Заказчик обязан следить за водителем в процессе выгрузки хотя бы одним из следующих методов:
  а) Визуальный контроль, например, прямое наблюдение или видеонаблюдение.
  б) Регулярные проверки в процессе доставки асфальта в соответствии с оценкой рисков.
  в) Присутствие во время процесса разгрузки с водителем.
 • 2.12. Во время доставки работникам запрещается забираться на резервуары хранения или транспортного средства.
 • 2.13. Если резервуары для хранения находятся внутри зданий, рекомендуется иметь соответствующую систему вытяжной вентиляции. Право входа в здание должны иметь только уполномоченные лица. Водитель несет полную ответственность за эксплуатацию используемого транспортного средства для доставки и ее оборудования и должен быть близко к клапанам транспортного средства в процессе разгрузки.
 • 2.14. Водитель обязан носить соответствующие СИЗ на протяжении всего процесса.
 • 2.15. Если активирована аварийная сигнализация, загрузка должна быть прервана и может быть возобновлена только после выявления и устранения причины сигнала.
 • 2.16. В местах доставки должны быть приняты соответствующие меры контроля по ограничению возможности выбросов паров битума, в том числе сероводорода, которые могут появляются в них. Это могут быть информационные щитки, детекторы, сигнализирующие о приближении уровня концентрации к недопустимым значениям.
 • 2.17. Водитель должен всегда останавливать разгрузку, если есть какие-либо опасения по поводу безопасности по любой причине (например, при приближении к транспортному средству, на дистанцию менее 6 метров людей без соответствующих средств индивидуальной защиты, чрезмерная запыленность и т. д.).
 • 2.18. В конце доставки менеджер должен минимизировать количество воздуха которое вдувается в резервуар для хранения, чтобы избежать образования пустого пространства. По завершению поставки заказчик должен заполнить и подписать документы подтверждающие получение груза. Водители обязаны сообщать заказчику и поставщику о любых дефектах, обнаруженных в процессе обслуживания, чтобы можно было предпринять соответствующие корректирующие действия.
 • 2.19. После разгрузки битума рабочие должны дать возможность газам и парам рассеяться. Избегайте вдыхания паров, выделяющихся во время открытия или закрытия люков или клапанов.

3. Навчання поводження з асфальтом. 3. Обучение обращению с асфальтом.

3.1. Водiї доставки. 3.1. Водители доставки.

 • 3.1.1. Перевізники зобов'язані проводити навчання та інструктаж водіїв навантаження, розвантаження та транспортування транспортним засобом, який використовується для доставки.
 • 3.1.2. Усі водії, які беруть участь у перевезенні та доставці асфальтобетонної продукції, повинні пройти навчання та отримати свідоцтво про професійне навчання для відповідного класу транспортного засобу. Водії повинні мати посвідчення при собі.
 • 3.1.3. Всі водії повинні додатково пройти інструктаж щодо попередження небезпеки цієї галузі перед початком самостійної роботи. Навчання включає дії, які мають робити в разі інцидентів.
 • 3.1.4. Персонал замовника несе відповідальність за ведення та документування інструкцій для окремих об'єктів у частині оперативної діяльності та аварійного реагування.
 • 3.1.1. Перевозчики обязаны проводить обучение и инструктаж водителей погрузке, разгрузке и транспортировке транспортным средством, используемым для доставки.
 • 3.1.2. Все водители, участвующие в перевозке и доставке асфальтобетонной продукции, должны пройти обучение и получить свидетельство о профессиональном обучении для соответствующего класса транспортного средства. Водители должны иметь при себе удостоверения.
 • 3.1.3. Все водители должны дополнительно пройти инструктаж по предупреждению опасности для данной отрасли перед началом самостоятельной работы. Обучение включает действия, которые должны быть предприняты в случае инцидентов.
 • 3.1.4. Персонал заказчика несет ответственность за ведение и документирование инструкций для отдельных объектов в части оперативной деятельности и аварийного реагирования.

3.2. Оператори на об'єкті. 3.2. Операторы на объекте.

 • 3.2.1. Керівництво об'єкта несе відповідальність за забезпечення того, щоб оператори об'єкта брали участь у навчанні та інструктажі з безпечного обігу, зберігання та збирання асфальтобетонної продукції.
 • 3.2.2. Представники клієнтів та оператори повинні пройти кваліфікаційне навчання у цій галузі. Це навчання має охоплювати дії, які необхідно вжити у разі пригод.
 • 3.2.3. Більшість постачальників асфальту на запит клієнта надають допомогу та консультації щодо безпечного поводження з асфальтом.
 • 3.2.1. Руководство объекта несет ответственность за обеспечение того, чтобы операторы объекта участвовали в обучении и инструктаже по безопасному обращению, хранению и сбору асфальтобетонной продукции.
 • 3.2.2. Представители клиентов и операторы должны пройти квалификационное обучение в этой области. Это обучение должно охватывать действия, которые необходимо предпринять в случае происшествий.
 • 3.2.3. Большинство поставщиков асфальта по запросу клиента предоставляют помощь и консультации по безопасному обращению с асфальтом.

3.3. Загальні. 3.3. Общие.

3.3.1. Вимоги до навчання слід регулярно переглядати та, за необхідності, слід проводити перепідготовку.

3.3.2. Записи про навчання всіх осіб повинні зберігатися в архіві

3.3.1. Требования к обучению следует регулярно пересматривать и, при необходимости, следует проводить переподготовку.

3.3.2. Записи об обучении всех лиц должны храниться в архиве.

UKR
RUS